Privacyverklaring Emoelens B.V.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten die afgenomen worden van Emoelens B.V.

Om goede producten en diensten te kunnen leveren is het nodig dat Emoelens B.V. persoonsgegevens verwerkt. Dit om zorg te dragen dat we onze producten kunnen uitleveren en onze diensten kunnen uitvoeren. Wij doen dit zorgvuldig, waarbij wij de wettelijke eisen volgen.

1. Persoonsgegevens die door Emoelens B.V. gebruikt worden

Van klanten:

  • Algemene persoonsgegevens als N.A.W – gegevens, 06-nummer, functie, werkadres en mailadres
  • Persoonsgegevens die ingevuld worden als er een product gekocht wordt uit webshop
  • Gegevens die worden ingevuld voor het afnemen van een training
  • Gegevens van cliënten die geplaatst worden onder Emoelens account

2. Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens en de juridische grondslag daarvoor

Van klanten:

Persoonsgegevens van klanten worden gebruikt om producten van Emoelens te kunnen verzenden of deelname aan een aangeboden training mogelijk te maken.

Persoonsgegevens worden verwerkt om te komen tot een:

  • Leveren van materialen
  • Leveren van diensten
  • Leveren van facturen
  • Licentie voor GetGrip

3. Bewaartermijn

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Gegevens worden langer bewaard als daar een wettelijke verplichting bestaat.

4. Delen van gegevens

Emoelens B.V. is terughoudend met het delen van de gegevens van klanten. Denk hierbij aan foto en beeldmateriaal.

5. Rechten betrokkenen

Inzagerecht

Klanten hebben het recht op inzage in de eigen gegevens. Wanneer blijkt dat deze gegevens niet kloppen hebben zij het recht deze gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kan verzocht worden de eigen persoonsgegevens over te dragen aan een andere bedrijven of om de verwerking van gegevens te beperken.
Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als de inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen, of als Emoelens B.V. de gegevens nog nodig heeft). In dat geval zal Emoelens B.V. motiveren waarom er geen (volledig) gehoor gegeven kan worden aan het verzoek.

Recht klacht in te dienen

Emoelens B.V. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en probeert zich hier ook steeds in te verbeteren. Als u een tip of klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om dit te melden aan de directie van Emoelens B.V. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Bron van de gegevens

Wij verkrijgen de persoonsgegevens van klanten. Daarnaast wordt, gedurende de overeenkomst informatie toegevoegd aan de persoonsgegevens door de medewerkers van Emoelens B.V.

7. Website

Emoelens B.V. verwerkt de persoonsgegevens van de website als men het contactformulier en inschrijfformulier gebruikt. Aanvullend worden ook persoonsgegevens van bezoekers van onze websites van Emoelens verwerkt.

Cookies – Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

8. Beveiliging

Emoelens B.V. heeft passende technische en bedrijfsmatige maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige gebruik. Als persoonsgegevens (in opdracht van Emoelens B.V.) door derden worden verwerkt, dan is daar altijd een verwerkersovereenkomst mee afgesloten die erop toeziet dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens en dat deze adequaat worden beschermd. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden binnen Nederland.

9. Wijzigingen

Emoelens B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij bevelen aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren of er aanpassingen hebben plaatsgevonden.

10. Contactgegevens Emoelens B.V.

De adresgegevens zijn:
Emoelens B.V
Admiraalsplein 81
3317 BC Dordrecht

info@emoelens.nl

Vragen over deze privacyverklaring kunnen gesteld worden via info@emoelens.nl